Privacy Verklaring

IPBE BV respecteert de privacy van haar klanten.

Wij doen ons uiterste best om  correct en verantwoord om te gaan met uw privacy. . Wij proberen zoveel mogelijk in  overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving, te handelen.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij die persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u die rechten kunt uitoefenen. Tevens informeren wij u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

IPBE BV is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan Leemkuil 3 5626EA Eindhoven. IPBE is een Besloten Vennootschap (BV) die zich richt op het leveren en assembleren van besturingskasten en verdelers voor de zakelijke markt.

Onze contactgegevens:

Website: https://www.ipbe.nl

Adres: Leemkuil 3

Postcode: 5626 EA

Woonplaats: Eindhoven

Telefoonnummer: +31 (0)40 26 20 067

KvK-nummer: 63706180

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

IPBE BV verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of indien u ons daar specifieke toestemming voor heeft verstrekt.

IPBE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt ter voorbereiding en afwikkeling van onze dienstverlening

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaat type;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IPBE gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

IPBE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • IPBE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat.

De rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele verplichting;
 • noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting;
 • indien u toestemming heeft verleend;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang van IPBE BV.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

IPBE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook langer bewaren gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn. Indien de wettelijke bewaartermijn is verlopen, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(Categorie)         Bewaartermijn    Reden

Persoonsgegevens              7 jaren                                        Belastingdienst, Facturatie, Administratie

Personalia                             7 jaren                                        Belastingdienst, Facturatie, Administratie

Adres                                      7 jaren                                        Belastingdienst, Facturatie, Administratie

Contractuele data                 7 jaren                                        Facturatie, Administratie, Marketing doeleinden

Analytische data                   7 jaren                                        Marketing doeleinden

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

IPBE verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij overeenkomsten af om ervoor te zorgen dat ook zij ook een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gedeeld, tenzij wij van u hiervoor uitdrukkelijke toestemming ontvangen of we daar wettelijk of via een rechterlijk vonnis toe worden verplicht.

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

IPBE BV slaat uw gegevens uitsluitend binnen de EER op, en in het bijzonder in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zullen wij daarvoor eerst expliciete toestemming vragen aan u. Bovendien zullen wij ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn voor zover het de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER betreft.

Welke rechten heeft u op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Als betrokkene heeft u op basis van de AVG de volgende rechten:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerken.
 • U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, worden uw persoonsgegevens direct naar het verstrijken van die plicht verwijderd.
 • U heeft het recht op correctie of beperkt gebruik van de verwerkte en verzamelde gegevens.
 • U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IPBE
 • U heeft het recht om vergeten te worden.

U kunt gebruik maken van deze rechten door uw verzoek met toelichting te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn van vier weken, op uw verzoek.  Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij de afwijzing motiveren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

IPBE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u  contact opnemen met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geautomatiseerde besluitvorming

IPBE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IPBE) tussen zit.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Het kan zijn dat u ondanks onze inspanningen om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, alsnog ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken.  In dat geval kunt u zich wensen tot onze privacy officer. Hij is te bereiken via de volgende gegevens:

IPBE BV

 • Naam: R.A.W. Walraven
 • e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoonnummer: 06-2620067
 • Postadres: Leemkuil 3, 5626 EA Eindhoven

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u nadat de klacht door onze privacy officer is behandeld toch niet tevreden bent, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

088 – 1805250

In een brief is het raadzaam om de volgende punten te vermelden:

 • om welke organisatie het gaat;
 • om welke persoonsgegevens het gaat;
 • of u eerder contact heeft gehad met de organisatie;
 • hoe de organisatie heeft gereageerd op uw klacht;
 • wat u met de klacht wil bereiken.

Wijziging privacyverklaring

IPBE BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij discussie over welke versie van toepassing is, wordt uitgegaan van de meest recente versie. Deze versie is tevens op onze website gepubliceerd.

 

Eindhoven, oktober 2021

IPBE BV

Bezoek ons

Leemkuil 3
5626 EA Eindhoven

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)40 - 262 00 67

Logo IPBE

Alle rechten voorbehouden © 2018, IPBE
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden